หน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

QA ภาควิชา QA ภาควิชา ครั้งที่ 111 เรื่อง ความพึงพอใจต่อหลักสูตรหลังปริญญาและแผนดำเนินการ
รายละเอียด
รายละเอียดและข้อเสนอแนะ การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของภาควิชา
ครั้งที่ 111 (2/2563) เรื่อง ความพึงพอใจต่อหลักสูตรหลังปริญญาและแผนดำเนินการ
ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

Moderator : รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา)
วิทยากรให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ : รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรายงานกระบวนการประเมินและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
2. เพื่อให้ภาควิชาแสดงการวางแผนปรับปรุงหลังการประเมินความพึงพอใจ
3. เพื่อส่งเสริมแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตามเกณฑ์ WFME
4. เพื่อดำเนินให้เกิดการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบของคณะแพทยศาสตร์

วิธีดำเนินการ
1. หัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนนำเสนอแผนและผลลัพธ์การดำเนินงานดีในแต่ละส่วน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมชี้แนะให้คำแนะนำ
3. ผู้เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมอง
4. สรุปข้อมูลกลางที่อาจดำเนินการร่วมกับของคณะแพทยศาสตร์ได้

สาระในการนำเสนอผลงานของภาควิชา
1. ภาควิชาวางแผนดำเนินการหลังทราบผลการประเมินอย่างไร
2. ภาควิชาได้มีการประเมินความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างไร เช่น อาจารย์
3. มีการดำเนินการติดตามประเมินและปรับปรุงอย่างไร
4. ปัญหาที่อาจจะแก้ไขในภาพรวมของคณะแพทยศาสตร์


สถานที่ : ห้องประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และประชุมผ่านระบบออนไลน์

โดยผู้สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถแจ้งชื่อที่ URL: https://bit.ly/2L8DKCg
update: 2020-05-13 08:34:07